Sunday, September 28, 2008

Dari FK kepada FKAB

Pertumbuhan Fakulti Kejuruteraan di Malaysia sekarang cukup banyak sekali. Ini menunjukkan bidang ini yang sememangnya sangat diperlukan terutama untuk menjadi negara maju. Tetapi kenapa UKM tudak menubuhkan Fakulti Kejuruteraan di awal penubuhannya. Semasa UKM ditubuhkan hanya Fakuti Sains, Perubatan, Sastra, Ekonomi dan Pengajian Islam sahaja yang dtubuhkan. Dekan pertama Fakulti sains ialah Allahyarham Prof. Dato' Dr. Ghazali Abdul Rahman dan kemudiannya Dato' Dr. Noramly Muslim, Prof. Ishak Tambi Chik (pernah menjadi NC USM selepas Tan Sri Musa). Pada tahun 1970 iaitu tahun UKM ditubuhkan hanya ada 3 universiti sahaja UM, USM dan UKM. Di Jalan Gurney terdapat maktab teknik yang dinaikkan taraf kepada institut iaitu Institut Teknologi Kebangsaan (ITK) dan ditukar nama kepada Universiti Teknologi Malaysia(UTM), manakala di Serdang terdapat Institut Pertanian yang dinaikan traf universiti dan tukar nama Universiti Pertanian Malaysia(UPM). Fakulti Pertanian di UM ditutup dan dipindahkan ke UPM.
UKM tidak dibenarkan mempunyai Fakulti Kejuruteraan kerana UTM sudah mempunyai Fakulti Kejuruteraan selain UM. Penubuhan terlalu banyak fakulti kejuruteraan dikhuatiri tidak dapat cukup pelajar terutama kaum Bumiputra. Fakulti Kejuruteraan UM mempunyai kapasiti 200 kemasukan pelajar sahaja.
Walau bagaimanapun UKM memang mempunyai hasrat untuk mempunyai Fakulti Kejuruteraan. Jabatan Fizik dan Jabatan Kimia telah menjadi tempat di mana pensyarah bidang kejuruteraan diambil. Di Jabatan Fizik terdapat Dr. Zawawi Ismail, Dr. Zainul Abidin Shariff dan Dr. Hamid, di Kimia terdapat Dr. Arifin Aton, Dr. Tusirin, Dr. Salleh Suwandi dan Dr. Akram Che Ayob. Kemudianya dua unit ditubuhkan iaitu Unit Elektronik dan Unit Teknologi Kimia yang menjadi sebahagian dari Fakulti Sains. Dekan Fakulti Sains ketika itu ialah Prof. Dr. Zawawi Ismail. Kemudian, Fakulti Sains telah distruktur semula yang melahirkan Fakulti Sains Fizis dan Gunaan, Fakulti Sains Hayat dan Pusat Pengajian Kuantitatif. Dekan FSFG yang pertama ialah Prof. Dato' Dr. Zawawi Ismail dan kemudian Dato' Ariffin Aton. Unit Elektronik telah ditukar menjadi Jabatan Elektronik dan Unit Teknologi Kimia kepada Jabatan Teknologi Kimia. Pada tahun 1984 Fakulti Kejuruteran diluluskan penubuhanya dengan 4 jabatan iaitu Jabatan Kej. Elektrik, Elektronik dan Sistem, Jabatan Kej. Kimia dan Proses, Jabatan Kej. Mekanik dan Bahan serta Jabatan Kej. Awam dan Struktur. Penubuhan jabatan ketika itu disyaratkan supaya tidak bertindih dengan bidang kejuruteraan di UM dan UTM. Itulah sebabnya kenapa nama jabatan sebegitu rupa. Dekan pertama ialah Prof. Dato' Dr. Ariffin Aton (berjawatan Prof. Madya ketika itu).
Dr. Mahathir telah mengilhamkan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa semasa mula menjadi Perdana Menteri dah telah menugaskan Sdr. Anwar Ibrahim untuk melaksanakannya memandangkan beliau merupakan aktivis Islam yang terkenal ketika itu. UIAM mempunyai Fakulti Kejuruteraannya sendiri, tapi universiti baru yang lain masih belum boleh. UUM ditubuhkan tanpa fakulti kejuruteraan. UUM ditubuhkan dengan menumpuka kepada bidang ekonomi dan perniagaan. Naib Canselor UKM, Prof. Tan Sri Dr. Awang Had Salleh telah dambil untuk menjadi NC yang pertama.
Atas keperluan semasa dan sebab-sebab politik pada thaun 1992 UNMAS dan UMS ditubuhkan dengan membenarkan penubuhan fakulti kejuruteraan. Dekan FK yang kedua Prof. Zawawi Ismail yang kemudianya merupakan TNC UKM telah diberi tugas untuk membangunkan UNIMAS, manakala Prof. Dato' Dr. Abu Hassan Osman yang juga merupakan TNC UKM telah ditugaskan untuk membangunkan UMS.
Fakulti Kejuruteraan UKM telah berkembang pesat. Pada tahun 1995/96 semasa itu dekannya ialah Prof Dr. Halim Shamsuddin dan saya merupakan salah seorang timbalan bersama Prof. Wan Ramli Wan Daud dan Prof. Rakmi Abdul Rahman. Penyusunan semula fakulti-fakulti di UKM telah dicadangkan, dan FK dicadangkan bergabung dengan FTSM sebagai Fakulti Kejuruteraan dan Sains Komputer. Tapi cadangan tersebut telah tidak dipersetujui oleh Dekan FK kerana mahu mempertahankan keiktisasannya. Salah satu fakulti yang menyahut cadangan bergabung ialah FST. Maka tiada lagi Fakulti Sains Fizis dan Gunaan(FSFG), Fakulti Sains Hayat(FSH) dan Pusat Pengajian Kuantitatif(PPK).
Apabila Jabatan Senibina ditubuhkan pada November 2002 (sama tahun dengan penubuhan IMEN), FK telah mempunyai satu jabatan yang bukan bidang kejuruteraan tetapi merupakan bidang iktisas(profesional). Oleh tu nama fakulti perlu ditukar untuk memperlihatkan yang kewujudan bidang senibina. Maka, setelah lama berhujah, nama baru untuk fakulti telah diputuskan dan telah mendapat kelulusan dari KPT pada Julai 2008. Nama baru ialah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB). Ringkasnya, evolusi FKAB adalah seperti berikut,
Unit di Fakulti Sains ---> Jabatan di Fakulti Sains Fizis dan Gunaan --> Fakulti Kejuruteraan --> Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

No comments: